1. Należność za posiłki, będzie wyliczana na podstawie powyższej deklaracji. Wpłat za zadeklarowane posiłki należy dokonywać w terminie do 25-go każdego poprzedzającego miesiąca (np. za listopada do 25 października) na rachunek bankowy: 60 9076 0008 2001 0015 4657 0004. Informacja o wysokości opłat będzie dostępna w aplikacji CMS FSI STOŁOWKA 2.0., do której będzie można logować się  poprzez stronę internetową Szkoły.

WYJĄTEK: Należności za zdeklarowane posiłki, za miesiąc wrzesień i styczeń należy wpłacać do 9 dnia miesiąca.  Zmiana terminu płatności we wrześniu jest związana z późniejszym rozpoczęciem żywienia przez stołówkę szkolną. 

W związku z zakończeniem roku budżetowego i rozliczeniem rachunku bankowego, opłaty dotyczące żywienia w roku 2017, które wpłyną na rachunek Szkoły w roku 2016 będą zwracane na wskazany rachunek płatnika, celem ponownego przelania środków w roku 2017.

2. Nieobecność dziecka należy zgłaszać w pierwszym dniu nieobecności wykorzystując:

  • „Formularz zgłoszenia nieobecności dziecka” w aplikacji  CMS FSI STOŁOWKA 2.0.

ewentualnie:

  • osobiście, pisemnie w sekretariacie Szkoły, 
  • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 
  • za pomocą sms na nr tel. 665 937 321. 

Koszty posiłków w dniu zgłoszenia i następnym nie są zwracane. Odpis będzie uwzględniony na trzeci dzień od zgłoszenia i rozliczony w kolejnym miesiącu. Podczas nieobecności ucznia w szkole rodzic/opiekun ma prawo w godzinach wydawania posiłków pobrać opłacony posiłek do domu we własnych naczyniach. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie skutkuje zwrotem opłaty.

3. Zobowiązuję się do regulowania płatności zgodnie z wyznaczonym terminem. , za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Szkoły. Z tytułu nieterminowego opłacenia należności zgadzam się na zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę, które będą automatycznie naliczane i widoczne w aplikacji  CMS FSI STOŁOWKA 2.0.

4. W przypadku uchylenia się od wnoszenia opłaty za zadeklarowane wyżywienie  zobowiązuje się poddać postępowaniu egzekucyjnemu. Po upływie min. 20 dni od wyznaczonego terminu płatności  zostanie wystawione wezwanie  do zapłaty, za co płatnikowi zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 6,20 zł. Brak wniesienia opłaty w terminie 7 dni od odebrania wezwania do zapłaty skutkuje deaktywacją karty. Ponowna aktywacja karty możliwa będzie po uregulowaniu zaległości wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi poniesionymi przez Szkołę w celu wyegzekwowania płatności. 

5. Podstawą wydawania posiłków jest posiadanie aktywnej karty. Zadeklarowani uczniowie otrzymają kartę bezpłatnie. W przypadku rezygnacji z wyżywienia w stołówce szkolnej zobowiązuję się do zwrotu karty posiłkowej do sekretariatu szkoły w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku zagubienia karty, kolejna karta jest wydawana odpłatnie, wysokość opłaty wynosi 2 zł. 

6. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub rezygnacji, zapłacę należność za przygotowane i postawione do dyspozycji posiłki.

7. W przypadku nietolerancji/alergii pokarmowej dziecka zobowiązuje się do złożenia pisemnej informacji i dostarczenia zaświadczenia od lekarza potwierdzającego zgłoszoną nietolerancję/alergię u dziecka w sekretariacie Szkoły. 

8. W przypadku rezygnacji z posiłków zobowiązuje się poinformować pisemnie intendenta o rezygnacji, najpóźniej do 25-ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji, wypełniając oświadczenie o rezygnacji z korzystania ze stołówki szkolnej według załącznika. 

9. W przypadku zmiany  danych podanych w deklaracji zobowiązuje się do ponownego złożenia  deklaracji (dostępna na stronie spkamionki.pl ). Dokument należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły. Zatwierdzana zmiana będzie nanoszona na listy posiłkowe po 3 dniach roboczych.

10. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z treścią regulaminu stołówki przy Szkole Podstawowej w Kamionkach (dostępny na stronie spkamionki.pl) i akceptuję jego zapisy