Protokół nr 3 z zebrania Rady Rodziców w dniu 28.11.2018 r., godz. 18.30

 1. Powitanie zebranych i sporządzenie listy obecności (załącznik nr 1).
 2. Jednogłośne przyjęcie protokołów nr 1 i nr 2 z poprzednich zebrań RR.
 3. Termin następnego spotkania 3.01.2019 r.
 4. Zmiana przedstawiciela RR w klasie 5C. Przedstawicielem RR klasy 5c jest Monika Kabus.
 5. Wybory skarbnika RR. W związku ze zmianą przedstawiciela klasy 5c przeprowadzono wybory na skarbnika RR – poprzednim skarbnikiem była Jolanta Dec z klasy 5c. Nowym skarbnikiem i członkiem prezydium RR jednogłośnie została wybrana Sylwia Brzoskowska przedstawiciel klasy 0b. W związku ze zmianą skarbnika RR do wypłat środków pieniężnych z konta RR upoważniono Sylwię Brzoskowską (nowy skarbnik), ustępującemu skarbnikowi upoważnienie anulowano. Pozostałymi upoważnionymi osobami nadal pozostają: Justyna Skrzypczak-Jaśkowiak (przewodnicząca) i Edyta Białkowska (zastępca). Do podjęcia środków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach obowiązkowa jest obecność dwóch z trzech wyżej wymienionych osób.
 6. Wybory przedstawicieli do komisji konkursowej – konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Podjęto decyzję, że udział w pracach komisji konkursowej z ramienia RR wezmą: Justyna Skrzypczak-Jaśkowiak – przewodnicząca RR i Agnieszka Rumak – członek RR. Uchwała nr 05/2018/2019.
 7. Kiermasz świąteczny. 12-13.12 godz. 7.30 – 16.30. Pomoc przy kiermaszu 12.12 godz.8.30-12.00 dwie osoby z klasy 5c. Ustalono cel kiermaszu: środki uzyskane podczas kiermaszu świątecznego przeznaczone będą na zrealizowanie potrzeb zgłoszonych przez uczniów. Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na najlepszy pomysł, realizujący potrzeby uczniów szkoły. Każda klasa (po konsultacji z wychowawcą) zgłasza swój projekt (może to być kolejny stół do ping ponga, pufy do siedzenia, i inne). Spośród wszystkich projektów samorząd wybiera 3, które poddane są głosowaniu - są wybierane przez wszystkich uczniów - zwycięski projekt zostaje sfinansowany. Regulamin konkursu przygotuje pomysłodawca Tomasz Nadolny. Uchwała nr 06/2018/2019.
 8. Budżet szkoły. Uwagi po zapoznaniu się:
  • pytanie o uwzględnienie finansów na karty wejściowe dla przyszłych uczniów i rodziców,
  • przedstawione są jedynie wydatki, dlaczego nie ma przychodów?
  • dotacji z budżetu państwa, powinny być takie pozycje jak np.: przychody ze sprzedaży aktywów rzeczowych, przychody z bieżącej działalności - automaty wendingowe, wynajem sali gimnastycznej,
  • przy wynagrodzeniach pracowników brakuje środków na szkolenia i badania lekarskie,
  • co to jest za pozycja 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - kogo dotyczy,
  • poz. 4190 - nagrody konkursowe - dlaczego plan przewiduje 0,
  • poz. 4210 - zakup roślin do nasadzenia - jest 0,
  • poz. 4240 - zakup pomocy dydaktycznych mocno ograniczony – dlaczego,
  • poz. 4300 - montaż brakujących rolet i zaciemnienie okien, usługa mycia okien - jest 0 – dlaczego,
  • poz. 6050 - klimatyzacja pomieszczeń - dlaczego przeznaczono środki jedynie na pomieszczenia dyrekcji i sekretariatu, jakie są plany dot. całej szkoły?
 9. WOŚP w szkole. Zgłosił się do nas sztab organizujący finał WOŚP w Kamionkach z prośbą o wsparcie. Finał odbędzie się na boisku szkolnym i w szkole
 10. Pęknięta szyba w świetlicy. Wysłaliśmy pytanie do Dyrekcji, sprawa jest w toku, będziemy monitorować.
 11. Dofinansowanie indywidualne wycieczki. Jednogłośnie przegłosowano dofinansowanie dla ucznia klasy 1D w kwocie 37 zł. oraz dla ucznia klasy 1B w kwocie 65 zł.
 12. Konkursy szkolne. Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków od nauczycieli o dofinansowanie. Prezydium w tym tygodniu je rozpatrzy.
 13. Spotkanie z dyrekcją. Prezydium spotkało się z  Dyrekcją szkoły.
  • omówiono bieżące problemy,
  • wszyscy czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,
  • odbędą się dwa próbne egzaminy dla klas 8 plus jeden dodatkowy,
  • w przyszłym semestrze liczba godzin religii dla klas 5-8 zostanie zmniejszona do jednej w tygodniu (z powodu braku nauczycieli)
  • egzamin z angielskiego odbędzie się w kilku małych salach
 14. Wolne wnioski.
  • Anna Andrzejewska złożyła do gminy wniosek o wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zajęć szkolnych dodatkowych (matematyczne, przyrodnicze, ITC, językowe).

Protokołowała:

Małgorzata Skoczylas


Uchwała nr 05/2018/2019 z dnia 28.11.2018 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach postanowiła, że udział w pracach komisji konkursowej na dyrektora szkoły z ramienia RR wezmą: Justyna Skrzypczak-Jaśkowiak – przewodnicząca RR i Agnieszka Rumak – członek RR. Uchwała została podjęta większością głosów.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Kamionkach


Uchwała nr 06/2018/2019 z dnia 28.11.2018 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach postanowiła, że środki uzyskane podczas kiermaszu świątecznego przeznaczone będą na zrealizowanie potrzeb zgłoszonych przez uczniów. Zrealizowany zostanie zwycięski projekt wyłoniony w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Uczniowski. Uchwała została podjęta większością głosów.

 

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Kamionkach