Protokół nr 5 z zebrania Rady Rodziców w dniu 12.01.2017 r., godz. 18.30

 1. Powitanie zebranych i sporządzenie listy obecności ( załącznik)
 2. Spotkanie z Panią Dyrektor. Odpowiedzi dyrekcji szkoły na pytania zadane podczas zebrania.
  • oferty marketingowe będą przekazywane Rodzicom podczas zebrań, nie będą przedstawiane dzieciom,
  • wychowanie fizyczne w klasach 1-3: 3 godz. w tygodniu, na sali gimnastycznej każda klasa tylko raz w tygodniu (ze względu na warunki lokalowe), w klasach 3 2 godziny przeznaczone na basen,
  • odprowadzanie dzieci na autobus – za jakiekolwiek zdarzenia odpowiedzialność ponosi dyrekcja, a nie osoby odprowadzające dzieci, panie sprzątające zatrudnione na etacie woźnej mają w zakresie obowiązków odprowadzanie/przyprowadzanie dzieci,
  • działalność samorządu szkolnego – prośba Pani Dyrektor o mobilizowanie dzieci, prośba od RR o zmobilizowanie opiekunów SU
  • nagradzanie uczniów podczas apeli szkolnych - tak
  • szkoła zakupiła do świetlicy monitor multimedialny, Pani Dyrektor zgłosiła zapotrzebowanie do RR na zagospodarowanie terenu na zewnątrz (np. gry zewnętrzne), pokrycie kosztów dowozu dzieci na konkursy oraz kosztów uczestnictwa w konkursach
  • plac zabaw – przy rozbudowie szkoły będzie wygospodarowana kwota na stworzenie zewnętrznego placu zabaw
  • boisko trawiaste – sprawa jest w toku
  • monitoring w szkole/bezpieczeństwo dzieci: monitorowane są ciągi komunikacyjne, miejsca ustalone przez projektanta; dyżury nauczycieli na korytarzach: Pani Dyrektor przedstawi harmonogram dyżurów w późniejszym terminie; prośba od rodziców, żeby świetlica wydawała dzieci tylko osobom, które wskazali rodzice, prośba od Pani Dyrektor, żeby uczulić osoby odbierające, żeby poproszone okazywały dokument tożsamości – RR ponownie wystąpi do Gminy o dotację systemu kontroli dostępu (wejście do szkoły na karty)
  • prośba Pani Dyrektor do Rodziców o wypełnienie i dostarczenie na zebrania klasowe deklaracji świetlicowej i stołówkowej
  • Pani Dyrektor przedstawiła RR Uchwałę Rady Pedagogicznej, której życzeniem jest, aby protokoły zebrań RR nie były umieszczane na stronie internetowej szkoły, ponieważ kreują zły wizerunek szkoły.
  • prośba Pani Dyrektor o poprawę komunikacji miedzy RR a szkołą (rozmowa, a nie pisma) – (RR podjęła Uchwałę o zapraszaniu Pani Dyrektor na każde zebranie – Uchwała nr 05/2017)
 3. Jednogłośne przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 01.12.2016 r.
 4. Ustalenie terminu następnego spotkania: 16.02.2017 r. godz. 18.30 
 5. Rozliczenie środków RR przedstawione przez skarbnika RR
 6. Droga przy rozbudowie szkoły – odpowiedź z gminy (załącznik)
 7. Koncerty filharmonii w semestrze letnim – skarbnicy klasowi podczas zebrań zbiorą kwotę 25 zł za semestr i przekażą ją skarbnikowi RR
 8. Uchwała nr 01/2017 – przyjęta jednogłośnie
 9. Dofinansowanie projektów (konkursów) nauczycieli w II semestrze – wnioski do RR należy składać do 14.02.2017 r. – Uchwała nr 02/2017
 10. Projekt Świetlica – nieudana zbiórka (bardzo mało książek, trochę gier), Dyrekcja przekazała radiomagnetofon i regał na książki – projekt będzie zamknięty do końca stycznia
 11. Przyjęcie Uchwały nr 03/2017 – zagospodarowanie pieniędzy z kiermaszu
 12. Ponowne omówienie głównych celów RR, prezydium RR będzie spotykało się na spotkaniach roboczych
 13. Przyjęcie Uchwały nr 04/2017 – protokoły RR dostępne będą u przedstawicieli klas, ostatni umieszczany w gablocie – uchwała przeszła większością głosów, 1 wstrzymujący się
 14. Przyjęcie Uchwały nr 05/2017
 15. Ustalenie jednego z tematów na następne spotkanie – organizacja Festynu Rodzinnego

Protokołowała:

Małgorzata Skoczylas


Uchwała nr 01/2017 z dnia 12.01.2017 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach w sprawie dofinansowania wycieczek szkolnych i udziału w konkursach uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach postanawia, że środki będące w dyspozycji Rady Rodziców mogą być przeznaczone na dofinansowanie udziału w wycieczkach szkolnych i konkursach uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rada Rodziców dofinansuje wyjazdy/uczestnictwo w konkursach i wycieczkach uczniów na wniosek złożony przez wychowawcę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego, zaopiniowany przez pedagoga szkolnego i/lub psychologa szkolnego.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie każdorazowo podejmowana przez Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach na spotkaniu roboczym.

Prezydium Rady Rodziców podejmie decyzję o dofinansowaniu w zależności od wysokości środków pozostających w dyspozycji Rady. Zakres udzielonej pomocy pozostaje w wyłącznej kompetencji Prezydium Rady.

Dofinansowanie przyznawane będzie uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania Prezydium Rady Rodziców może skonsultować się dodatkowo z wychowawcą ucznia oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Wnioski w sprawie dofinansowania można składać pisemnie, zaadresowane do RR w sekretariacie szkoły, bądź na adres mailowy RR. Wzór wniosku znajduje się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Kamionkach


Uchwała nr 02/2017 z dnia 12.01.2017 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach dotycząca dofinansowania konkursów w semestrze letnim roku szkolnego 2016/2017

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach postanawia o dofinansowaniu wybranych konkursów w semestrze letnim roku szkolnego 2016/2017. 

Uchwała została podjęta większością głosów.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Kamionkach


Uchwała nr 03/2017 z dnia 12.01.2017 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach dotycząca zagospodarowania funduszy zebranych w czasie kiermaszu świątecznego

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach postanawia przeznaczyć część funduszy zebranych podczas kiermaszu świątecznego na zakup gier zewnętrznych, pomocy dydaktycznych do nauki ortografii w klasach 4-6 oraz stojaków do nut. 

W zasobach Rady Rodziców pozostaje 643 zł zebrane podczas festynu w roku szkolnym 2015/2016. Środki te również będą wydane na wyżej wymienione pomoce. 

Uchwała została podjęta większością głosów.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Kamionkach


Uchwała nr 04/2017 z dnia 12.01.2017 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach w sprawie publikowania protokołów z zebrań 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach postanawia, że protokoły z zebrań nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły. Protokoły będą dostępne u przedstawicieli klas, a wydruk ostatniego będzie umieszczany w gablocie Rady Rodziców.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Rada RodzicówSzkoły Podstawowej w Kamionkach


Uchwała nr 05/2017 z dnia 12.01.2017 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach  

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach postanawia, że w celu omówienia bieżących spraw szkolnych Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach będzie zapraszana na zebrania Rady Rodziców.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Kamionkach