Uchwała nr 01/2017 z dnia 12.01.2017 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach w sprawie dofinansowania wycieczek szkolnych i udziału w konkursach uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach postanawia, że środki będące w dyspozycji Rady Rodziców mogą być przeznaczone na dofinansowanie udziału w wycieczkach szkolnych i konkursach uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rada Rodziców dofinansuje wyjazdy/uczestnictwo w konkursach i wycieczkach uczniów na wniosek złożony przez wychowawcę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego, zaopiniowany przez pedagoga szkolnego i/lub psychologa szkolnego.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie każdorazowo podejmowana przez Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach na spotkaniu roboczym.

Prezydium Rady Rodziców podejmie decyzję o dofinansowaniu w zależności od wysokości środków pozostających w dyspozycji Rady. Zakres udzielonej pomocy pozostaje w wyłącznej kompetencji Prezydium Rady.

Dofinansowanie przyznawane będzie uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania Prezydium Rady Rodziców może skonsultować się dodatkowo z wychowawcą ucznia oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Wnioski w sprawie dofinansowania można składać pisemnie, zaadresowane do RR w sekretariacie szkoły, bądź na adres mailowy RR. Wzór wniosku znajduje się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Kamionkach