I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Posiłki w stołówce szkolnej przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
 • Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników stołówki szkolnej.
 • Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, wymaga złożenia u referenta administracji deklaracji (deklaracja dostępna na stronie internetowej szkoły) i odebrania karty posiłkowej u referenta administracji oraz zalogowania się w systemie CMS FSI STOLOWKA 2.0.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, harmonogram wydawania posiłków oraz ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej w tym wysokość opłat za posiłki, dostępne są na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz umieszczane i aktualizowane na stronie internetowej szkoły.
 • Odpisów i korekt w wysokościach opłat dokonuje referent administracji w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 • W przypadku nietolerancji lub alergii pokarmowej dziecka rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do złożenia u referenta administracji oświadczenia o nietolerancji/ alergii pokarmowej i dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty potwierdzającego zgłoszoną nietolerancję lub alergię u dziecka.

II UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamionkach.
 • pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Kamionkach, wnoszący opłaty indywidulne.

III WYDAWANIE POSIŁKÓW

 • Posiłki wydawane są w czasie pracy stołówki szkolnej zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny, dostępnym na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Podstawą wydawania posiłków jest posiadanie aktywnej karty posiłkowej. Zadeklarowani uczniowie, pracownicy szkoły otrzymają kartę bezpłatnie. W przypadku rezygnacji z wyżywienia w stołówce szkolnej rodzic/ opiekun prawny zobowiązuję się do zwrotu karty posiłkowej do referenta administracji w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku zagubienia karty, duplikat karty jest wydawany odpłatnie u referenta administracji, wysokość opłaty wynosi 2 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy: 44 9076 0008 2001 0015 4657 0001 tytułem: Jan Kowalski, klasa 2a, duplikat karty posiłkowej.
 • W celu korzystania ze stołówki szkolnej w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, w których szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze, należy złożyć dodatkową pisemną deklarację u referenta administracji oraz wnieść opłatę na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem żywienia.
 • Podczas nieobecności ucznia w szkole rodzic/ opiekun prawny ma prawo w godzinach wydawania posiłków pobrać opłacony posiłek do domu we własnych naczyniach. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie skutkuje zwrotem opłaty.

IV STAWKA ŻYWIENIOWA

 • Stawkę opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Obowiązująca stawka żywieniowa na dany rok szkolny dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej.
 • W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Cena jednego posiłku obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku tzw. koszt wsadu do kotła.

V OPŁATY I ZWROTY ZA POSIŁKI 

 • Należność za posiłki, będzie wyliczana na podstawie złożonej deklaracji – deklaracja dostępna na stronie internetowej szkoły oraz u referenta administracji.
 • Wpłat za zadeklarowane posiłki należy dokonywać w terminie do 10-go każdego miesiąca (np. za wrzesień do 10 września) na rachunek bankowy: 60 9076 0008 2001 0015 4657 0004
 • Przelew każdorazowo należy opisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku, rok
  np. Jan Kowalski, 3a, obiady wrzesień 2018r.
  Informacja o wysokości opłat dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz w aplikacji CMS FSI STOŁOWKA 2.0, do której można logować się poprzez stronę internetową szkoły.
 • Nieobecność dziecka należy zgłaszać wykorzystując jedną z poniższych form:
 • -  „Formularz zgłoszenia nieobecności dziecka” w aplikacji CMS FSI STOŁOWKA 2.0.
 • -  osobiście, pisemnie u referenta administracji- budynek A, p.1.34
 • -  mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie skutkuje zwrotem opłaty.
 • Koszty posiłków w dniu zgłoszenia i następnym nie są zwracane. Rodzic/opiekun prawny na prawo w godzinach wydawania posiłków pobrać opłacony posiłek do domu we własnych naczyniach. Odpis będzie uwzględniony na trzeci dzień roboczy od zgłoszenia i rozliczony w kolejnym miesiącu.
 • W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy/grupy/wycieczki/zielonej szkoły, wychowawca klasy albo organizator wyjazdu zgłasza ten fakt na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu do referenta administracji, który dokonuje odpisów z posiłków.
 • Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regulowania płatności zgodnie z wyznaczonym terminem, za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Z tytułu nieterminowego opłacania należności rodzic/opiekun prawny zgadza się za zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę. W przypadku uchylania się od wnoszenia opłat za zadeklarowane posiłki rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się poddać postępowaniu egzekucyjnemu oraz ponosi koszty wezwania do zapłaty w wysokości 6,20zł.
 • Brak wpłat za trzy miesięczny okres zadeklarowanego wyżywienia w wyznaczonym terminie spowoduje zawieszenie wydawania posiłków do czasu uregulowania zaległości.
 • Brak zapłaty za zadeklarowane posiłki w minionym roku szkolnym uniemożliwi korzystanie ze stołówki szkolnej w bieżącym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości.

VI REZYGNACJA Z WYŻYWIENIA

 • W przypadku rezygnacji z posiłków rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się poinformować pisemnie referenta administracji o rezygnacji, najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmian, wypełniając oświadczenie o rezygnacji korzystania ze stołówki szkolnej - wzór dostępny na stronie internetowej szkoły.
 • Nie złożenie rezygnacji spowoduje dalsze naliczanie należności za zadeklarowane posiłki do czasu złożenia dokumentu rezygnacji z posiłku.
 • VII ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
 • Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 • Do stołówki nie można wnosić kurtek, tornistrów, plecaków itp.
 • Uczeń korzystający z posiłków zobowiązany jest do przestrzegania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Naczynia po spożytym posiłku należy odstawić w wyznaczone miejsce.
 • Za szkody spowodowane umyślnie w stołówce szkolnej odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice/ opiekunowie prawni.
 • VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2018r.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń.

Powyższy regulamin wchodzi w życie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 9/2018 do odwołania.