INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach adres: ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki przetwarza Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka pozyskane w ramach realizowanych przez Szkołę zadań publicznych i?statutowych w zakresie realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wśród tych informacji znajdują się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a?w?szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy przekazać Państwu następujące informacje:

 

1. Kto jest administratorem państwa danych osobowych ?

 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dziecka (dalej: Administrator) jest: Szkoła Podstawowa im Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach adres: ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki wpisana do rejestru placówek oświatowych pod numerem 127841, REGON 361880903.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie:

1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach, ul.  Mieczewska 36, 62-023 Kamionki,

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie ePUAP 2

3) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora: Szkoła Podstawowa
w Kamionkach, ul.  Mieczewska 36, 62-023 Kamionki  lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2. W jakim celu wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane ?

 

1) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka przetwarzane są w następujących celach:

  1. a) zapewnienia bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
    b) przeprowadzania rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
    c) zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
    d) realizacji zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów o których mowa w Ustawie o systemie oświaty.

Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z zadań wymienionych w?art. 14. ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

2) w szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i innych osób oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Szkoły,

Podstawa: art.6 ust 1 lit. e RODO, tj przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

3) w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to odrębną zgodę.

Podstawa: art 6 ust 1 lit a RODO.

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób ?

 

Administrator przetwarza udostępniane przez Państwa dane, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, imię i nazwisko Państwa dziecka, jego datę urodzenia, PESEL, informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych, orzeczenie o?niepełnosprawności, dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na?rzecz Administratora za ich pośrednictwem, informacja o?ubezpieczeniu dziecka, alergiach.

Dane te są przetwarzane w systemach informatycznych jak i poza systemami informatycznymi (np. w formie papierowej).

 

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe ?

 

Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa Dziecka udostępniamy:

- nauczycielom szkoły, organowi prowadzącemu, ubezpieczycielom, organizatorom wycieczek, podmiotom świadczącym dla nas usługi serwisowe, prawne, z zakresu archiwizacji, dostawcom usług hostingowych, operatorom usług pocztowych, innym szkołom lub przedszkolom, które są organizatorami konkursów i?warsztatów oraz innym podmiotom w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich ?

 

Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dziecka do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

 

6. Jak długo przetwarzamy Państwa dane ?

 

1) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka wymienione w?pkt. 2.1) przetwarzane będą przez okres do 25 lat, co jest podyktowane spełnieniem przepisów  o zasobach archiwalnych. Jednak większość danych przetwarzana będzie znacznie krócej, bo tylko przez czas, w którym Państwa dziecko będzie uczęszczało do szkoły.

2) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka wymienione w?pkt. 2.2) przetwarzane będą przez okres do 30 dni.

 

7. Jakie prawa Państwu przysługują ?

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

- przenoszenia Państwa danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

1) pocztę tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa w Kamionkach, ul.  Mieczewska 36, 62-023 Kamionki
2) elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie ePUAP 2
3) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

8. W jaki sposób pozyskaliśmy Państwa dane ?

 

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka zostały pozyskane poprzez złożone przez Państwa dokumenty (np. wnioski, oświadczenia, upoważnienia) oraz pozyskane w?trakcie procesu rekrutacji do szkoły.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ?

 

Administrator może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22?ust. 1 i 4 RODO;
np. profilowanie może mieć miejsce w przypadku wyliczania średniej z ocen przez system dziennika elektronicznego.

 

10. Ochrona Państwa danych.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.