Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została objęta dofinansowaniem umożliwiającym realizację projektu ?Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej? w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+. Projekt dofinansowany jest ze środków UE (82,52%) oraz ze środków budżetu państwa (17,48%). Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 312 601,21 PLN (257 958,52  PLN ze środków UE i 54 642,69 PLN ze środków budżetu państwa).

Grupą docelową projektu jest kadra pedagogiczna ? nauczyciele i pracownicy pedagogiczni/specjaliści (nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, nauczyciele-psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele-logopedzi, nauczyciele pracujący w świetlicach), których działalność jest związana z edukacją szkolną i są zatrudnieni w placówkach otrzymujących dofinansowanie, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, czyli osoby o tzw. mniejszych szansach.

Projekt Rozwój, wiedza, wartość ? oto droga do nauki

Nr projektu ? 2023-1-PL01-KA122-SCH000114298

Czas trwania ? 18 miesięcy (29.12.2023 ? 28.06.2025)

Głównym filarem realizacji projektu będą mobilności zagraniczne. Weźmie w nich udział 22 przedstawicieli kadry pedagogicznej. Każdy wyjazd obejmuje intensywny kurs, trwający dwa tygodnie. Uczestnicy będą mieli okazję do nawiązywania kontaktów, wymiany dobrych praktyk oraz poznania różnych aspektów kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego odwiedzanego kraju. Jako główną korzyść zakłada się umiędzynarodowienie placówki, zwiększenie ilości językowych zajęć rozwijających i wprowadzenie nauczania metodą CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo - językowe). Ponadto nauczyciele rozwiną kompetencje językowe, nawiążą też kontakty z placówkami partnerskimi poprzez platformę eTwinning i EPALE. Inspirującym doświadczeniem będzie możliwość odwiedzania lokalnych szkół w celu przyjrzenia się ich pracy, metodom uczenia się oraz narzędziom wykorzystywanym podczas lekcji. Ważny element projektu stanowią potrzeby uczniów, rozwój ich kompetencji społecznych i obywatelskich. Poprzez działania szkolne uczniowie kształtować będą tożsamość europejską i pozyskają niezbędną wiedzę do uczestnictwa w procesach demokratycznych. Uczniowie zagrożeni wykluczeniem społecznym związanym z mieszkaniem na terenach wiejskich, z ograniczonym dostępem do oferty dydaktycznej oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych zwiększą swoje szanse edukacyjne i zostaną włączeni do aktywnego życia społeczności szkolnej.

W związku z zatwierdzeniem projektu został powołany zespół projektowy.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie