Wychowankowie szkolnej świetlicy w roku szkolnym 2021/2022 mieli okazję już po raz drugi uczestniczyć w międzynarodowym projekcie "Z kulturą mi do twarzy".

Miał on na celu wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej oraz kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Zrealizowaliśmy ponad 26 różnorodnych zadań, a były to między innymi: ustalenie wspólnego kodeksu dobrego zachowania, zorganizowanie dowolnej akcji pomocowej, przeprowadzenie olimpiady sportowej, zapoznanie z wyglądem i historią pisma egipskiego, czytanie literatury uwrażliwiającej dzieci, udział w warsztatach ludowych, poznanie zasad savoir-vivru obowiązujących podczas posiłku przy stole, stworzenie dowolnego układu tanecznego, wykonanie chińskiego smoka z ekologicznych materiałów czy zapoznanie z instrumentami muzycznymi. Wszyscy nauczyciele wychowawcy świetlicy stanęli na wysokości zadania podczas planowania i przeprowadzania poszczególnych zadań projektu, a uczniowie mieli możliwość obcowania z kulturą i tradycją naszego regionu, wykorzystania swojej kreatywności w praktyce oraz rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych. 

To był wspaniale i wartościowo spędzony wspólnie czas! :)