Szkoła Podstawowa

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

w Kamionkach

 

Ankieta dla nauczycieli: Za co lubisz swoją pracę, a co chciałbyś w niej zmienić?

W ankiecie wzięło udział 74 nauczycieli.

WYNIKI

Na pytanie  ,, Za co lubi Pan/Pani swoje miejsce pracy?" 50% ankietowanych odpowiedziało, że lubi pracować z dziećmi, 27% stwierdziło, że za atmosferę, zaś 19% uznało, iż jest to możliwość rozwoju. Tylko jedna osoba stwierdziła, że nie lubi swojego miejsca pracy, a 4 osoby wymieniły inne powody - lokalizację, empatyczną dyrekcję, spełnianie się, uczenie się czegoś nowego.

58% nauczycieli zapytanych ,,Jak czuje się Pan/Pani w naszej szkole?" odpowiedziało, że raczej dobrze, lubię swoją pracę. 24% stwierdziło, że czują się w szkole bardzo dobrze i uwielbiają tu pracować, a 15% nauczycieli czuje się w szkole średnio i twierdzi, że czasami jest tu fajnie. Jedna osoba czuje się w szkole raczej źle , a dużo rzeczy ją irytuje i również jedna osoba czuje się źle i pracuje w naszej szkole, bo musi.

Jak nauczyciele rozumieją określenie ,,dobry nauczyciel" ? Na pytanie ,, Co dla Pana/Pani znaczy dobry nauczyciel?" najczęściej pojawiały się takie odpowiedzi:

 • motywujący, wspierający ucznia, rozumiejący jego potrzeby         (29)
 • cierpliwy, empatyczny, otwarty, miły, życzliwy, wyrozumiały        (27)
 • rozmawia z uczniami, słucha tego, co mają do powiedzenia       (19)
 • jest przewodnikiem dla uczniów, uczy ich samodzielności       (18)
 • lubi uczniów, jest im oddany          (13)
 • przygotowany do zajęć, kompetentny           (7)
 • ma poczucie misji, ma pasję                        (6)
 • jest autentyczny, wiarygodny, daje dobry przykład jako człowiek (6)
 • dobrze przekazuje wiedzę            (5)
 • jest sprawiedliwy                                                 ( 4)
 • poszukuje nowych rozwiązań, jest kreatywny         (3)
 • jest skromny                (1)
 • potrafi współpracować z innymi nauczycielami         (1)

Na pytanie ,, Co jest dla Pana/ Pani najtrudniejsze w pracy?"58% nauczycieli wskazało zbyt dużą biurokrację, 12% - uczniów, którzy przeszkadzają w lekcji, 11% zaznaczyło zbyt rozbudowany program nauczania. Nikt nie wybrał monotonii, ale 19% badanych wymieniło inne czynniki, wśród których pojawili się roszczeniowi rodzice dyktujący warunki, ,,okienka" między zajęciami oraz brak chęci współpracy ze strony kolegów nauczycieli.

91% nauczycieli zapytanych ,,Czy według Pana/ Pani uczniowie mają do Pana/ Pani zaufanie?"  odpowiedziało twierdząco. Ich zdaniem uczniowie zawsze mogą zwrócić się do nich o pomoc. Tylko 5% z nich stwierdziło, że nie zawsze potrafi im pomóc, a 4% nie potrafi tego ocenić.

Na pytanie ,, Czy korzysta Pan/ Pani z innych form doskonalenia zawodowego?" 69% nauczycieli odpowiedziało twierdząco; chcą być na bieżąco, 20% stwierdziło, że czasami, jak jest coś ciekawego, 9% szkoli się, gdyż uznaje to za swój obowiązek. Jedna osoba przyznała, że nie korzysta ze szkoleń, gdyż nie widzi takiej konieczności.

Ankietowani nauczyciele w oparciu o pytanie ,,Co według Pana/ Pani liczy się najbardziej na dzisiejszym rynku pracy?" uznali w 39%, że jest to elastyczność, komunikatywność, wielozadaniowość, a w 34% kreatywność i innowacyjność. 9% nauczycieli wskazało na umiejętność pracy w zespole, a 6% stwierdziło, że jest to wiedza i ugruntowane podstawy w konkretnym obszarze. 12% ankietowanych uznało, że nie da się wskazać jednej cechy i wskazaliby wszystkie. Jedna osoba wymieniła tzw. znajomości.

W pytaniu ,,Czy zauważa Pan/Pani potrzebę zmiany w dotychczasowym sposobie nauczania?" 38% nauczycieli odpowiedziało ,,raczej tak", a 32%,,zdecydowanie tak".

Mamy zatem 70%nauczycieli, którzy widzą potrzebę zmiany.

20% ankietowanych stwierdziło ,, raczej nie", a 9% nie miało na ten temat zdania. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi ,, zdecydowanie nie".

  W pytaniu ,, Jeśli według Pana/ Pani warto wprowadzić jakieś zmiany w systemie nauczania, to które roczniki warto nimi objąć?" nauczyciele wskazali: ,,wszystkie" (32%),  ,,aktualnych uczniów klas 1-4" (28%), ,,eksperymentalnie wybrane roczniki" (20%), ,, aktualnych uczniów klas 5-8" (10%).

10% ankietowanych nauczycieli zaznaczyłoby 2 przedziały lub objęłoby wszystkie oddziały albo nie wprowadzałoby zmian.

 

Na postawione pytanie ,,Co sądzi Pan/Pani o ocenianiu kształtującym?"38% nauczycieli odpowiedziało, że to dobry pomysł na wskazanie uczniowi jego mocnych i słabych stron, 34% uznało to za dobry pomysł, ale czasochłonny. Dla 9% biorących udział w ankiecie jest to dobry pomysł, ale nie potrafią stosować tej metody. 19% nauczycieli stwierdziło, że zawsze były oceny cyfrowe i tak powinno zostać.

 

  Nauczycielom postawiono również następujące pytanie: ,,Jeśli mogłaby Pani/mógłby Pan zmienić jedną rzecz w sposobie wykonywania swojej pracy, to co by to było?"

Udzielono następujących odpowiedzi:

 • zmniejszenie liczby dzieci w danej grupie (53),
 • zmiana formy przekazywania wiedzy z ,,wykładowej" na ,,warsztatową" - angażującą uczniów, pozwalającą im uczyć się przez doświadczanie (25),
 • ustawienie stołów i krzeseł w sali dydaktycznej (16),
 • zamiana ocen w skali 1-6 na ocenianie opisowe (5),
 • czas trwania lekcji (5),
 • inne propozycje [mniej biurokracji, mieć swoją salę, nic bym nie zmienił, oceny] (5).

 

Ankietowani wypowiedzieli się także na temat trudności, z jakimi zmagają się ich zdaniem uczniowie. Na pytanie ,,Z jakimi trudnościami zmagają się według Pana/Pani uczniowie ( w sytuacji niezwiązanej z pandemią i nauczaniem zdalnym), bądź jakie problemy zgłaszają Panu/Pani?" nauczyciele odpowiedzieli, że są to trudności z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem (55), na drugim miejscu znalazło się zbyt dużo treści do przyswojenia (31), kolejna trudność to stres związany ze sprawdzianami, testami, kartkówkami i egzaminami (25). Dalej kolejno uplasowały się: zbyt małe wsparcie ze strony rodziców (18), zbyt duży chaos i hałas (15), za mało zadań otwartych, twórczych (8) oraz inne zaburzone relacje z rówieśnikami, zmianowość, brak czasu na swoje zainteresowania] (5). Nikt nie wskazał na zbyt krótkie przerwy między lekcjami.

   Jak nauczyciele wyobrażają sobie idealną lekcję? Jak ich zdaniem miałaby ona wyglądać, jak przebiegać? Wskazano przede wszystkim na zmianę formy zajęć z wykładowej na inne (np. na warsztatową),  bardziej angażujące uczniów (27) oraz na rezygnację ze stosowania klasycznych metod sprawdzania wiedzy[sprawdzian, test] na rzecz innych [np. tworzenie prezentacji,filmiki] (18). Nauczyciele wybrali także przeprowadzanie zajęć w różnych miejscach poza szkołą (14). Czas trwania zajęć chętnie dostosowaliby do wieku uczniów (11). Najmniej istotną sprawą okazało się rozmieszczenie ławek i krzeseł w salach (4).

  Na pytanie ,, Jak określa Pan/Pani swoje relacje z innymi pracownikami szkoły?" 58% ankietowanych wybrało określenie ,,bardzo dobrze, bardzo się lubimy", 41% wybrało ,,średnio, rzadko się spotykamy". Tylko jedna osoba wskazała na określenie ,,źle, prawie się nie znamy".

  Nauczyciele zapytani ,,Gdzie według Pana/ Pani warto byłoby umieszczać inspiracje i pomysły, np. na innowacyjne lekcje, pomoce naukowe, itp.?" wskazali pokój nauczycielski lub bibliotekę (31%), stronę internetową (31%), portale i grupy społecznościowe (19%), blog na zewnętrznej stronie internetowej (12%). Wśród innych pomysłów padła propozycja, aby utworzyć Intranet - wewnętrzny portal do przekazywania wiadomości, zamieszczania nowości edukacyjnych, artykułów. Zaproponowano też umieszczanie pomysłów na  wspólnym dysku sieciowym a także  na portalu Librus (7%)

Kamionki, czerwiec 2021