Wniosek o dofinansowanie/sfinansowanie:

 • nagród
 • imprezy szkolnej
 • imprezy klasowej
 • wycieczki
 • inne

ze środków Rady Rodziców przy Szkole podstawowej w Kamionkach

Prosimy o uważne wypełnienie poniższego formularza:

Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Tytuł konkursu *
Opis konkursu
Termin konkursu *
Przewidywana data zakończenia *
Uczestnicy konkursu/wydarzenia *
Przewidywana ilość uczestników *
Całkowity koszt *
Wnioskowana kwota *
Opis nagród *
Ramka na czerwono wokół wypełnianego pola oznacza błędnie wprowadzono dane. W polach z wartością liczbową wprowadzamy tylko pełne liczby (bez zł, pln itp.).
 

Zasady wypłat i rozliczenia dofinansowania

 1. Przyznane dofinansowanie wypłacane jest najwcześniej 21 dni przed konkursem głównemu organizatorowi, w gotówce, za pokwitowaniem odbioru, przez Skarbnika Rady Rodziców, na podstawie dowodu księgowego KW.
 2. Organizator zobowiązany jest w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia wydarzenia rozliczyć się z Radą Rodziców i zwrócić niewykorzystane środki.
 3. Warunkiem rozliczenie jest przedstawienie opisanych dowodów zakupu tj. faktur wystawionych na Radę Rodziców.
 4. Dofinansowanie może być również przekazane poprzez przelew bankowy wykonany z rachunku Rady Rodziców bezpośrednio na rachunek organizatora imprezy, najwcześniej 21 dni przed konkursem.
 5. W przypadku niewykorzystania wypłaconego dofinansowania z winy leżącej po stronie ubiegającego się, ubiegający się jest zobowiązany do jego zwrotu w pełnej wysokości.
 6. Zwrotu niewykorzystanego dofinansowania wnioskodawca obowiązany jest dokonać poprzez wpłatę na konto bankowe funduszu Rady Rodziców, swojego przedstawiciela Rady Rodziców lub Skarbnika Rady Rodziców.