Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kamionkach

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Posiłki w stołówce szkolnej przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników stołówki szkolnej.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, wymaga zarejestrowania i/lub zalogowania się w aplikacji internetowej STOŁÓWKI24 (dostępnej za pośrednictwem strony internetowej szkoły) wybrania posiłków i zaznaczenia dni ich odbioru w kalendarzu, a także odebrania karty posiłkowej u intendenta (nowi użytkownicy).
 4. Każdy użytkownik stołówki szkolnej ma prawo do korzystania z aplikacji STOŁÓWKI24, która umożliwia sprawdzenie salda, przeglądnie historii odbioru posiłków oraz zgłoszenie nieobecności. Logowanie do aplikacji odbywa się poprzez stronę internetową szkoły.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, harmonogram wydawania posiłków oraz ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej w tym wysokość́ opłat za posiłki, dostępne są̨ na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz umieszczane i aktualizowane na stronie internetowej szkoły.

W przypadku nietolerancji lub alergii pokarmowej dziecka rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się̨ do złożenia za pośrednictwem aplikacji STOŁÓWKI24 oświadczenia o nietolerancji/alergii pokarmowej i dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty potwierdzającego zgłoszoną nietolerancję lub alergię u dziecka.

II

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamionkach,
 2. pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Kamionkach

III

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Śniadania i podwieczorki uczniom klas 0-III zawożone są do poszczególnych klas zgodnie z harmonogramem. Uczniowie klas IV-VIII przychodzą po śniadanie i podwieczorek w wyznaczonych przerwach.
 2. Obiady wydawane są w czasie pracy stołówki szkolnej zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny, dostępnym na tablicy ogłoszeń́ przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Podstawą wydawania posiłków jest posiadanie aktywnej karty posiłkowej. Zadeklarowani uczniowie, pracownicy szkoły otrzymają̨ kartę̨ bezpłatnie. W przypadku rezygnacji z wyżywienia w stołówce szkolnej rodzic/opiekun prawny zobowiązuję się̨ do zwrotu karty posiłkowej do intendenta w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku zagubienia karty, duplikat karty jest wydawany odpłatnie u intendenta, wysokość́ opłaty wynosi 2 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy: 44 9076 0008 2001 0015 4657 0001 tytułem: Jan Kowalski, klasa 2a, duplikat karty posiłkowej.
 4. W celu korzystania ze stołówki szkolnej w dniach wolnych od zajeść́ dydaktycznych, w których szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze, należy złożyć́ dodatkową deklarację za pośrednictwem aplikacji STOŁÓWKI24 oraz wnieść́ opłatę̨ na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem żywienia.

IV

STAWKA ŻYWIENIOWA

 1. Stawkę̨ opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę̨. Obowiązująca stawka żywieniowa na dany rok szkolny dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń́ przy stołówce szkolnej.
 2. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się̨ możliwość́ zmiany odpłatności po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Cena jednego posiłku obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku tzw. koszt wsadu do kotła.

V

OPŁATY I ZWROTY ZA POSIŁKI

 1. Należność́ za posiłki, będzie wyliczana na podstawie zgłoszenia/zaznaczenia posiłków w aplikacji STOŁÓWKI24 (dostępnej za pośrednictwem strony internetowej szkoły).
 2. Wpłat za wybrane posiłki należy dokonywać́ w terminie do 10-go każdego miesiąca (np. za wrzesień́ do 10 września) na rachunek bankowy: 60 9076 0008 2001 0015 4657 0004

  Przelew każdorazowo należy opisać́: imię̨ i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku, rok
  np. Jan Kowalski, 3a, obiady wrzesień́ 2020 r.
  Informacja o wysokości opłat dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz w aplikacji STOŁÓWKI24, do której można logować́ się̨ poprzez stronę̨ internetową szkoły.
 3. Nieobecność́ dziecka należy zgłaszać́ wykorzystując „Formularz zgłoszenia nieobecności dziecka” w aplikacji STOŁÓWKI24.
 4. Niezgłoszona nieobecność́ na posiłku nie skutkuje zwrotem opłaty.
 5. Koszty posiłków w dniu zgłoszenia i następnym nie są zwracane. Rodzic/opiekun prawny na prawo w godzinach wydawania posiłków pobrać́ opłacony posiłek do domu we własnych naczyniach. Odpis będzie uwzględniony na trzeci dzień́ roboczy od zgłoszenia i rozliczony w kolejnym miesiącu.
 6. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy/grupy/wycieczki/zielonej szkoły, wychowawca klasy albo organizator wyjazdu zgłasza ten fakt na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu do intendenta, który dokonuje odpisów z posiłków.
 7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regulowania płatności zgodnie z wyznaczonym terminem, za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Szkoły Podstawowej w Kamionkach. W przypadku uchylania się od wnoszenia opłat za zadeklarowane posiłki rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się poddać postępowaniu egzekucyjnemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Brak wpłat za dwumiesięczny okres zadeklarowanego wyżywienia w wyznaczonym terminie spowoduje zawieszenie wydawania posiłków do czasu uregulowania całej zaległości.
 9. Brak zapłaty za zadeklarowane posiłki w minionym roku szkolnym uniemożliwi korzystanie ze stołówki szkolnej w bieżącym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości.

VI

REZYGNACJA Z WYŻYWIENIA

 1. W przypadku rezygnacji z posiłków rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się poinformować o rezygnacji za pośrednictwem aplikacji STOŁÓWKI24, najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmian, wypełniając oświadczenie o rezygnacji korzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Nie złożenie rezygnacji spowoduje dalsze naliczanie należności za zadeklarowane posiłki do czasu złożenia dokumentu rezygnacji z posiłku.

VII

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Do stołówki nie można wnosić kurtek, tornistrów, plecaków itp.
 3. Uczeń korzystający z posiłków zobowiązany jest do przestrzegania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.
 4. Naczynia po spożytym posiłku należy odstawić w wyznaczone miejsce.
 5. Za szkody spowodowane umyślnie w stołówce szkolnej odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice/opiekunowie prawni.

VIII

Ochrona danych osobowych

 1. Korzystając z aplikacji STOŁÓWKI24. użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika aplikacji STOŁÓWKI24.
 3. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP, numer PESEL, numer telefonu.
 4. Cel wykorzystania danych osobowych jest każdorazowo określony w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo udzielenie dostępu do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu w niniejszym serwisie internetowym na podstawie adresów IP oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi serwisu internetowego przysługują następujące uprawnienia:
 6. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 7. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 8. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 9. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 10. prawo do przenoszenia danych,
 11. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 12. prawo do cofnięcia udzielonej zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 14. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 15. Ze względów technicznych, na podstawie stosownych umów, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora.
 16. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń́.